Course Content
சொற்கள் பயில்வோம்
இந்தப் பாடத்தில் எளிமையான சில சொற்களைப் படிக்க இருக்கிறோம். அந்தச் சொற்களைக்கொண்டு பாடல் புனைந்து பாடவும் போகிறோம்.
0/1
தமிழ் அரிச்சுவடி அறிவோம்: உயிர் எழுத்து
0/1
சிறு வாக்கியங்கள் அமைப்போம்: சிறிய, பெரிய
0/1
சிறுவாக்கியங்கள் அமைப்போம் 2
0/1
ஆத்திசூடி
0/1
ஆத்திசூடி – தொடர்ச்சி
0/1
எண்கள் அறிவோம்
0/1
சொல்வளம் – தொடர்ச்சி
0/1
சொல்வளம் – தொடர்ச்சி
0/1
நிறங்கள் அறிவோம்
0/1
சிறுவர்களுக்கான தமிழ்
About Lesson

Join the conversation
0% Complete
× Chat