Course Content
செய்யுளின் ஆறு வகை உறுப்புகள் – அறிமுகம்
0/18
நான்காம் உறுப்பு: தளை
0/1
ஐந்தாம் உறுப்பு: அடி
0/1
ஆறாம் உறுப்பு: தொடை
0/1
செய்யுளியல் அறிமுகம்
மெட்டுக்குப் பாட்டு எழுதுவது எப்படி?
யாவர்க்கும் யாப்பிலக்கணம் 1 (மரபுக் கவிதை எழுதுவது எப்படி?)
About Lesson

வரவேற்பு – மாணவராக நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை

Join the conversation
Manickavalli Kannan 8 months ago
Thanks a lot of your teaching.
Reply
0% Complete
× Chat