Course Content
செய்யுளின் ஆறு வகை உறுப்புகள் – அறிமுகம்
0/18
நான்காம் உறுப்பு: தளை
0/1
ஐந்தாம் உறுப்பு: அடி
0/1
ஆறாம் உறுப்பு: தொடை
0/1
செய்யுளியல் அறிமுகம்
மெட்டுக்குப் பாட்டு எழுதுவது எப்படி?
யாவர்க்கும் யாப்பிலக்கணம் 1 (மரபுக் கவிதை எழுதுவது எப்படி?)
யாப்பிலக்கணம் என்றால் என்ன?

You can take this Lesson after finishing the following prerequisites:

0% Complete
× Chat